Menü

Amaçlar

Son Güncelleme: 23 Nisan 2018

Halk Sanatları Vakfı Dünya’da gelişen ve değişen şartları da dikkate alarak vizyonunu, misyonunu ve amaçlarını gerektikçe yeniden belirlemektedir. Bu konuda tutucu bir yaklaşım yerine, esnek ve ilerici bir yaklaşımı benimsemektedir. 2000 yılından itibaren belirlenen vizyonu, misyonu ve amaçları aşağıdadır:

Vizyonumuz

Dünya’da gelişen ve güçlenen sivil toplum hareketine paralel olarak, Kıbrıs’ta kültür-sanat, folklor, el sanatları, çevre, vatandaşlık ve tüketici hakları konularında eğitim veren, çalışma ve etkinlikler organize eden; toplumsal sorumluluğunun bilincinde ırk, din, kültür ve cins ayrımını reddeden, gönüllülük ve profesyonellik prensiplerine eşit şekilde sahip çıkan çağdaş, ilerici ve demokratik bir kurum olmak.

Misyonumuz

 • Kıbrıs’a ait geleneksel kültür değerlerini korumak, araştırmak, geliştirmek, tanıtmak ve yaşatmak için, sanatsal, eğitsel, sosyal ve kültürel etkinlikler organize etmek;
 • Bu çerçevede organize edilen etkinliklere katılmak, katkıda bulunmak;
 • Kültür-sanat, folklor, el sanatları, çevre, vatandaşlık ve tüketici hakları konularında kar amacı gütmeyen sürdürülebilir işletmeler kurmak ve işletmek;
 • Çocuk ve gençlik kulüpleri açmak, çalıştırmak;
 • Ülkemizde özgür, bağımsız, ekonomik olarak güçlü ve sürdürülebilir bir sivil toplum örgütü olabilmek için çalışmak;
 • Toplum yararını gözeten tüm bu etkinlik ve organizasyonlarda gönüllü çalışmayı özendirmek ve yaygınlaştırmak;
 • Gerekli olması halinde hizmet kalitesini artırmak için, profesyonel personel çalıştırmak;
 • Lefkoşa dışındaki yerleşim birimlerinde şubeler açmak, HASDER’in daha çok insana hizmet götürmesi için çalışmak;
 • Kıbrıs’ta yaşayan toplumların kimliklerine ve kültürlerine saygılı, barış ve demokrasi temelinde bir düzenin kurulması için çalışmak;
 • Benzer çalışmalar yapan ülke içinden ve dışından kuruluşlarla işbirliği yapmak, yardımlaşmak ve ortak projeler geliştirmek.

Vakfın Amaçları

 • El sanatları, Kültür-Sanat, Folklor, Turizm, Çevre ve Tüketici hakları konularında
  1. Çalışmalar, araştırmalar ve etkinlikler yapmak ve/veya yaptırmak,
  2. İlgili bakanlıkların ve bağlı kurumların ihtiyacı olan araç-gereç vb. sağlamak,
  3. Eğitim, üretim merkezleri ve enstitüler açarak, işletmek ve eğitim vermek,
  4. Bu alanlarda eğitim gören KKTC vatandaşı gençlere burs vermek
 • Topluma sanatçı, zanaatkar ve turizimci yetiştirmek için uğraş veren birlik, dernek, kurum, kuruluş ve devlet daireleri ile gerçek ve tüzel kişilere nakdi ve aynı yardımlarda bulunmak,
 • El Sanatları, Kültür-Sanat, Folklor, Turizm, Çevre ve Tüketici hakları konularında çalışmalar yapan kurum, kuruluş ve dernek yönetici ve eğitmenlerini daha verimli çalışmaya ve kendilerini geliştirmeye teşvik etmek ve bu konuda başarı gösterenleri ödüllendirmek,
 • El sanatları, halk sanatları ve kültür-sanat üretimini teşvik etmek, çeşitlendirmek, tanıtmak ve ürünleri değerlendirmek, pazarlamak,
 • Yurtiçi ve yurtdışında fuar, festival, şenlik vb organizasyonlar, etkinlikler düzenlemek, düzenlenmesine katkıda bulunmak ve bu tip etkinliklere katılmak,
 • Çocuk ve gençlere yönelik sosyal, kültürel ve eğitici faaliyetlerde bulunmak, bu çerçevede gençliği bilinçlendirmek ve katılımlarını teşvik edecek çalışmalarda bulunmak, kurslar düzenlemek ve ihtiyaçlarına yanıt verecek merkezler, lokaller ve salonlar açmak, işletmek,
 • Yayım ve yayıncılık yapmak, Konferans, Seminer. Panel, Açık Oturum ve etkinlikler düzenlemek,
 • Yerli ve yabancı uzmanlara çalışmalar yaptırmak suretiyle, dernek, kurum, kuruluş ve ilgili bakanlıklara yardım etmek ve destek olmak, ilgili alanlarda eğitim ve yönetim konularında araştırma, geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak; mevcut eğitim teknolojilerini geliştirmek.,
 • Yukarıdaki amaçlara uyun olarak her türlü araştırma, çalışma ve yayınlar yapmak, yaptırmak ve arşiv ve kütüphane oluşturmak ve işletmek,
 • Vakıf Yönetim Kurulu’nun El Sanatları, Kültür-Sanat, Folklor, Turizm, Çevre ve Tüketici hakları konularıyla ilgili olarak alacağı kararlar doğrultusunda çalışmalar yapmak.